نمایش قطعات به تفکیک خطوط تولید کیسه:

MOOL

SL6
SL4
ADSR
ALPHA6
ALPHA61
BSW
تسمه ورد

REDNIW

FIL23
STACOFIL200A
STACOFIL200XE

REDURTXE

EXTRUDER